Popis základních funkcí WinTalkeruAby nevidomý mohl pracovat v prostředí MS Windows a s aplikacemi v tomto prostředí běžících, musí mu hlasový výstup poskytovat odezvu následujících procesů v systému:

Echo klávesniceTato funkce zajišťuje hlasovou odezvu kláves, které jsou stištěny a to buď vyslovením například znaku, číslice , nebo v případě kláves [Capslock, Numlock, Scrollock] je vysloven jejich stav.
Rovněž tato funkce poskytuje zpětnou odezvu zapsaných znaků při editaci editačních polí, což představuje vyslovení znaku, na kterém se nachází kurzor, který je přesouván prostřednictvím kurzorových kláves.
Určitou systémovou specialitou je odezva právě vymazávaných znaků při stisku kláves [Backspace a Delete].
V některých editačních polích však odezva při editaci nepracuje a potom je potřeba se rozhlédnout po podobné aplikaci, ve které tento problém není. Zjednodušeně lze říci, že se používají různé programátorské metody při tvorbě aplikací a některé nedovolí hlasovému výstupu vstoupit do některého svého procesu.
U pokročilých textových procesorů není v editačním poli dokumentu rovněž zpravidla možná odezva, avšak prostřednictvím jejich makronástrojů a propojení přes DDE ji zajistit lze. Příkladem je MS Word a 602Text.

Čtení MENUVětšina aplikací má své možnosti vyjádřené položkami menu, které se zpravidla vyvolává stiskem klávesy [Alt] a dále je možné se po menu pohybovat pomocí kurzorových šipek. Hlasový výstup tyto položky čte, také indikuje slovem "menu" tzv. "vnořená menu". Rovněž je indikován stav zaškrtávací položky, pokud je v menu obsažena a to slovem "zaškrtnuto".
V některých případech se lze setkat s programy, které mají menu "kreslená" a potom odezva chybí.

Čtení SCHRÁNKYJe v určitém smyslu vedlejší funkce, která dovoluje vyslovení textového obsahu schránky. Využití má především jako kontrola, zda byl opravdu do schránky přenesen vybraný text z editačního pole apod..
U našeho hlasového výstupu je z důvodu rychlosti zpracování omezena zpracovávaná velikost obsahu schránky na 32 kB.

Čtení DIALOGŮZ hlediska čtení obsahu dialogových oken hlasovým výstupem, je možné rozdělení na "malá", která obsahují text a nejvýše 3 ovládací prvky, zpravidla tlačítka. Typickým představitelem těchto dialogů jsou okna, která oznamují například potvrzení přepisu souboru, ukončení hledání apod.. Takováto okna jsou hlasovým výstupem čtena automaticky celá.
Dialogy s více prvky (seznamy, přepínače, tlačítka a editační pole), již automaticky celá čtena nejsou, protože při souvislém přečtení by nevidomý lehce ztratil orientaci o souvislostech obsahu takového dialogu.
K podrobnému přečtení a zjištění obsahu dialogového okna slouží u našeho hlasového výstupu speciální nástroj tzv. "Virtuální okno", které je popsáno dále.
I zde platí, že pokud je obsah dialogu grafický, není čten hlasovým výstupem.

Čtení UDÁLOSTÍDo této kategorie spadá vše ostatní: Vyslovení názvu a stavu okna aplikace, čtení názvů a stavu tlačítek, přepínačů, vybrané položky seznamu, posuvníků, informace o názvech skupin ovládacích prvků, editačních polí,čtení textů dialogů,ve kterých není kurzor atd. a také zde ve většině případů patří odezva při čtení řádku v editačních polích.
Rovněž zde platí, že pokud jsou texty "kresleny" a obdobně ovládací prvky, hlasový výstup je číst nemůže, ale v některých případech je možné jejich doozvučení nástroji WinTalkeru.Pro efektivní práci nevidomého s hlasovým výstupem v prostředí MS Windows, je potřeba vhodně volit informace, které hlasový výstup vyslovuje automaticky a na ty, které nevidomý zjistí použitím funkcí - nástrojů WinTalkeru.
Jako příklad si představte situaci, kdy nevidomý spustí aplikaci. Hlasový výstup automaticky ohlásí změnu aktivního okna, avšak při stiscích dalších kláves již tato informace není stále opakována, protože to není potřeba.

Popis funkcí a nástrojů WinTalkeru


Úvodní strana Ke stažení O softwarové výbavě
Nároky na hardware Historie produktu Nastavení prostředí
Řešení potíží Makrofunkce Ostatní weby